Phần mềm Ca lệnh Sản xuất

Phần mềm Ca lệnh sản xuất

Hỗ trợ quản lý sản xuất: Khởi tạo ca lệnh sản xuất,báo nhân lực lao động cho điều hành,bàn giao ca và kết quả thực hiện công việc trong ca,trả lương cho người lao động.Giúp BLĐ kiểm soát và nâng cao hiệu quả, năng lực hoạt động quản lý sản xuất của doanh nghiệp.

Sơ đồ nghiệp vụ sản xuất:

Một số giao diện sản phẩm:

Nhật lệnh quản đốc:

  • Đầu ca sản xuất, Quản đốc sẽ làm lệnh sản xuất,giao công việc cần thực hiện trong ca xuống cho PQĐ cơ điện và PQĐ trực ca.
  • Hỗ trợ QĐ giao việc xuống cho các PQĐ trực ca,PQĐ cơ điện.
  • Sau đó,từ sự phân công của Quản đốc,các phó quản đốc sẽ giao việc đến cho từng công nhân trong ca.

Nhật lệnh cơ điện trưởng:

Ca lệnh PQĐ trực ca:

Báo điều khiển sản xuất:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.